Jogviszony-kezelés dokumentumai

Átvétel

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele a nevelési évben folyamatos.

Másik óvodából történő átvétel esetén

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

Amennyiben az óvodai felvételre a gyámhatóság kezdeményezése alapján kerül sor, a határozatot számára is meg kell küldeni.

Az óvodai elhelyezés megszűnésének eljárásrendje

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:

  • a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
  • a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
  • a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
  • az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.
  • a bejelentés tudomásulvételének napján megszűnik annak a nem magyar állampolgárságú gyermeknek a magyarországi nevelési-oktatási intézménnyel létesített óvodai jogviszonya, aki külföldre vagy saját országába távozik.

A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének és igazolásának eljárásrendje

Az óvodába járási kötelezettség elmaradása – következményei

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerint akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága - kivéve a gyermekvédelmi gyámsága - alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

Ha az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

Ha az óvodaköteles gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

Szabálysértési eljárás óvodai hiányzás esetén:

Tizenegy nap igazolatlan hiányzás esetén a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247.§ c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen – az Nkt. 8. §. (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetében – tizenegy nap.

A pénzbírság a hatályos törvényi szabályokban meghatározott összeg.

Ha az óvodaköteles gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot

A szülő kötelezettsége gyermekének bármilyen okból történő távolmaradásának (előzetes, vagy tárgynapi) bejelentése.

Kérjük, hogy a szülők elérhetőségük változását mindig pontosan jelentsék be a csoport óvodapedagógusainak, annak érdekében, hogy zavartalanul történjen meg az értesítés esetleges esetjelentés kapcsán!

Óvodakötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentése az Oktatási Hivatal számára

A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – a köznevelési intézmény értesítése mellett. Az Oktatási Hivatal a bejelentésekhez elektronikus űrlapot biztosít.

Az alábbi oldalon érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató és a bejelentéshez használandó elektronikus űrlap, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Az óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentéssel kapcsolatban információt az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:

Név BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA HATÓSÁGI OSZTÁLY 1.
Cím 3525 Miskolc, Petőfi Sándor utca 23.
Telefonszám +36 46 795 600