Rólunk

A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. augusztus 1. napjával létrehozta a Miskolci Integrált Óvodai Intézményt, amely jelenleg 1 székhely intézménnyel és 30 feladatellátási hellyel biztosítja az óvodai nevelést a város lakók számára.

A MIÓVI élén az igazgató áll, akinek munkáját 1 fő általános-, 1 fő szakmai-, és 1 fő esélyegyenlőségi igazgatóhelyettes és 30 tagintézmény-igazgató segíti. Az adminisztratív feladatokat óvodai körzetekre bontva intézményi titkárok látják el.

Az intézményeink karbantartási feladatait a Miskolci Közintézmény-működtető Központ munkatársai végzik a kialakult eljárásrendnek megfelelően. A feladatellátás kiterjed minden tagintézmény külső és belső területére, állagának megóvására. A feladatok tervszerűen, rendszeresen, igénybejelentés alapján végzett tevékenységek.

Az infrastrukturális feltételek korszerűsítését a költségvetés és a takarékos gazdálkodás határozza meg. A gyermekek szenzitív, igényes környezetét az alkalmazotti közösség teremti és óvja meg. Az intézmény igazgatója, a szakmai, munkáltatói és a gazdálkodási jogkört gyakorolja. Az igazgató munkáját közvetlenül az igazgató-helyettesek segítik az általános, szakmai, esélyegyenlőségi területek dominanciájával. A tagintézmények vezetését igazgatói döntések végrehajtása által tagintézmény-igazgatók végzik.

Az óvodapedagógusok szakmai munkáját dajkák, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógusok és óvodapszichológusok segítik. Óvodapedagógusaink jól képzettek, akik vallják a tevékenységen keresztül megvalósuló tapasztalatszerzés erejét és fontosságát. Az óvodapedagógusok az egyéni érdeklődésüknek és a lehetőségeiknek megfelelően képzések által és önképzéssel bővítik szakmai ismereteiket.

A MIÓVI tíz szakmai munkaközöséghez való csatlakozási lehetőséggel támogatja az intézmény óvodapedagógusainak szakmai munkáját. Az óvodai nevelés tevékenységi területeinek jelentékeny részét, lefedik a munkaközösségek, másfelöl támogatást nyújtanak az inkluzív szemléletű befogadás kialakításához.

Az intézményünkben az értesítendő hozzátartozókat a Szülői Szervezet képviseli és tart kapcsolatot az intézmény igazgatóságával. Tevékenységük során hozzájárulnak az intézmény hatékony működéséhez.

Tagintézményeink alapítványokat működtetnek, amelyet a gyermekek és az óvoda javára hoztak létre. Az alapítvány a bevételét az óvoda szépítésére, fejlesztő eszközök vásárlásra fordítják.

A tagintézmények nevelési gyakorlatai különbözőek a tagintézmények tekintetében. A megteremtett sajátos arculatukat folyamatosan fejlesztik és keresik a változások lehetőségeit is, illetve éltetik azon hagyományaikat, amelyek az évek során beváltak, megszilárdultak.

A MIÓVI a fenntartói források kiegészítéseként figyeli a pályázati lehetőségeket, bővíti a partnerkapcsolatait a civil szervezetekkel és alapítványokkal egyaránt. A MIÓVI igazgatójának és helyetteseinek célja az óvodák hatékony működtetése. Fontosnak tartjuk a szervezetben, hogy a tudásmegosztás által szakmailag gazdagodjon az alkalmazotti közösség, akik többnyire büszkén vállalják, hogy a MIÓVI szakmai közösségének tagjai.

A tagintézményeink színes arculattal várják a hozzánk érkezőket, amelynél egy fő cél van, hogy minden gyermek a képességeinek, egyéni, eltérő érési ütemének, és kiemelkedő területeinek megfelelő intézmény boldog óvodása lehessen.

Küldetésnyilatkozatunk

Mottó: „A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű." (ismeretlen szerző)

Valljuk, hogy óvodapedagógusaink és a nevelő munkát segítő alkalmazottak együttes munkája hozzájárul az óvodai nevelésünk hatékonyságához.

Erősítjük az énkép – önismeret - önértékelés fejlesztését a gyermekek természetes megnyilvánulásaira és teljesítményére adott konkrét és pozitív megerősítések által. A kapcsolattartás során elsőszámú partnereink a családok. A kapcsolatunk tudatos, kölcsönös bizalmon alapuló, harmonikus. Óvodáink nyitottak a családok felé, hogy a gyermekek személyiségének a sokoldalú kibontakoztatásában együttműködjünk.

Törekszünk arra, hogy óvodásaink az iskolára felkészülté váljanak értelmileg, lelkileg és fizikailag egyaránt.

A MIÓVI Jövőképe, alapelvei, értékei

Óvodáinkban olyan nevelést biztosítunk, ahol:

 • lehetőséget biztosítunk a szabad óvoda választásra és az átjárhatóságra,
 • a családdal együttműködve boldog óvodás éveket nyújtunk,
 • partneri panaszokat empatikus attitűddel, problémamegoldó magatartással kezeljük,
 • jól érzi magát és elégedett a gyermek, a szülő és a nevelésben részt vevő alkalmazott,
 • felismerjük a tehetség ígéretet és támogatjuk fejlődésében,
 • támogatást nyújtunk a hátrányok csökkentésében, leküzdésében, felzárkóztatásban,
 • biztosítjuk a gyermekek fejlődését szakemberek bevonásával,
 • esélyt teremtünk az arra rászorulóknak,
 • a gyermek alkotó részese az óvoda mindennapi életének,
 • érvényesülnek a gyermeki és szülői jogok,
 • érték az egészség, a helyes viselkedés, a természeti és társadalmi környezet, a másság elfogadása, a tolerancia,
 • a gyermek képessé válik az önkifejezésre és befogadásra,
 • az óvoda nyitottságával, rugalmasságával alkalmazkodik a társadalmi környezet változó igényeihez,
 • jó munkahelyi légkör jellemzi az óvodáinkat,
 • segítő, támogató attitűd jellemzi az alkalmazotti közösséget,
 • elkötelezettek vagyunk a fejlődés iránt,
 • értéket teremtünk.

Nevelőtestületünk az alapelvek, értékek közvetítése érdekében gondoskodik:

 • a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről,
 • a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról,
 • gyermeki közösségben végezhető sokszínű, az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekről,
 • a szabad játékra és a tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek megtapasztalásának lehetőségéről,
 • a gyermek egészséges, optimális fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről,
 • a hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében és a helyi pedagógiai programunkban biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét és a társadalmi integrálását.