Rólunk

Az intézmény feladata az óvodai ellátás és óvodai nevelés, ennek során az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az  anyanyelvi-, érzelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása, továbbá a sajátos nevelési igény és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése, speciális igények figyelembevételével, egyéni képességekhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése az alábbiak szerint: 

  • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek - azaz azok a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati problémákkal,  tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősülnek sajátos nevelési igényűnek - integrált nevelése, 
  • sajátos nevelési igényű gyermekek, azaz azok a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosak, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén  halmozottan fogyatékosak, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy agatartásszabályozási zavarral) küzdenek - integrált nevelése, 
  • pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele, megvásárlása, szolgáltatása.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként döntött a 342/2021. (V.28.) az önkormányzati fenntartású óvodák egyesítéssel (beolvadással) megvalósuló átalakítás útján történő átszervezése határozatában, hogy a fenntartásában működő:

a) Miskolci Avastetői Óvodát (3524 Miskolc, Hajós Alfréd utca 3.)

b) Miskolci Belvárosi Óvodát (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 64.)

c) Miskolci Diósgyőri Óvodát (3534 Miskolc, Árpád út 4/a.)

d) Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvodát (3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 14.)

e) Miskolci József úti Óvodát (3531 Miskolc, József utca 2.)

f) Miskolci Napraforgó Óvodát (3529 Miskolc Gesztenyés utca 18.)

g) Miskolci Nyitnikék Óvodát (3533 Miskolc, Andrássy utca 53/a.)

h) Miskolci Százszorszép Óvodát (3530 Miskolc Serház utca 1.)

i) Miskolci Batsányi János Óvodát (3534 Miskolc, Batsányi János utca 2.)

mint költségvetési intézményt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján – tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdés b) pontba) alpontjára – 2021. augusztus 1. napjával egyesítéssel (beolvadással) történő átalakítással átszervezi olyan módon, hogy az a)-h) pont szerinti 8 önálló költségvetési szerv beolvad a Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi János utca 2.) jogutód költségvetési szervbe. A beolvadó költségvetési szervek 2021. július 31. napjával jogutóddal megszűnnek az átalakítást megelőzően önálló költségvetési intézményként működő 9 óvoda és azok tagintézményei 2021. augusztus 1. napjától egy székhely óvodaként és annak 31 tagintézményeként működik tovább. Az új jogutód intézmény neve: Miskolci Integrált Óvodai Intézmény, Inštitúcia Integrovaný Meterských Škôl v Miškovci, rövidített elnevezése: MIÓVI, IIMŠM.”

Küldetésnyilatkozatunk

Mottó: „A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű." (ismeretlen szerző)

A Miskolci Integrált Óvodai Intézményben és Tagóvodáiban dolgozó óvodapedagógusok ajánlják a Intézmény helyi pedagógiai programját az érdeklődő szülőknek. Intézményeinkben fontos, hogy gyermekeket érzelmi biztonság, otthonosság, derűs légkör, szeretet vegye körül.

Óvodáink épületei, udvarai, előkertjei, berendezései jól szolgálják a gyermekek kényelmét, biztosítják egészségük megőrzését, lehetővé teszik a mozgás- és játékigényük kielégítését. Helyi pedagógiai programunkban nagy figyelmet fordítunk a gyermekek egyéni, eltérő fejlődési ütemére. Gyermekközpontú óvodai nevelésünk célja: Az óvodás gyermek sokoldalú harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Az óvodáinkban olyan óvodapedagógusok nevelik a rájuk bízott gyermekeket, akik elkötelezettek programunk értékei iránt. Munkájuk során az egyéni képességek kibontakoztatására törekednek és differenciáltan fejlesztik a gyermekek egyéni képességeit. Fontosnak tartják, hogy a szakmai tudás bővítését, frissítését. Keresik a továbbképzés, önképzés lehetőségeit. Nevelőtestületünk szakértelme, lelkesedése, értékközvetítő szerepe és tevékenysége, a vállalt feladatok határidőre történő teljesítése a garancia céljaink megvalósítására. Jellemzőjük a megfelelni akarás, a minőségfejlesztéssel kapcsolatos elkötelezettség.

Valljuk, hogy óvodapedagógusaink és a nevelő munkát segítő alkalmazottak együttes munkája hozzájárul az óvodai nevelésünk hatékonyságához.

Erősítjük az énkép – önismeret - önértékelés fejlesztését a gyermekek természetes megnyilvánulásaira és teljesítményére adott konkrét és pozitív megerősítések által. A kapcsolattartás során elsőszámú partnereink a családok. A kapcsolatunk tudatos, kölcsönös bizalmon alapuló, harmonikus. Óvodáink nyitottak a családok felé, hogy a gyermekek személyiségének a sokoldalú kibontakoztatásában együttműködjünk.

Törekszünk arra, hogy óvodásaink az iskolára felkészülté váljanak értelmileg, lelkileg és fizikailag egyaránt.

Jövőképünk

Olyan óvodai nevelést biztosítunk:

  • ahol a családi nevelést kiegészítve boldog óvodás éveket nyújthatunk;
  • ahol jól érzi magát és elégedett a gyermek, a szülő és a nevelésben részt vevő alkalmazott;
  • ahol a gyermek alkotó részese az óvoda mindennapi életének;
  • ahol érvényesülnek a gyermeki és szülői jogok;
  • ahol érték az egészség, a helyes viselkedés, a természeti és társadalmi környezet, a másság elfogadása, a tolerancia;
  • ahol a gyermek képessé válik az önkifejezésre és befogadásra;
  • ahol az óvoda nyitottságával, rugalmasságával képes a társadalmi környezet változó igényeihez alkalmazkodni, a belső értékstabilitás megtartásával.
Dokumentumok