ÁTADTÁK A PEDAGÓGUSNAPI KITÜNTETÉSEKET MISKOLCON

Sajtómegjelenések
ÁTADTÁK A PEDAGÓGUSNAPI KITÜNTETÉSEKET MISKOLCON

Huszonnégy óvodapedagógus kapta meg hétfőn a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet a városháza dísztermében. 

Az ünnepségen Veres Pál polgármester mondott köszöntő beszédet, melynek kezdetén kiemelte, hogy az önkormányzat bár csupán az óvodák fenntartója, köszöntője mégis minden pedagógusnak szól szerte az országban. A polgármester elmondta, hogy neki, mint pedagógusnak a kollégák között lenni olyan, mintha hazaérkezne – pláne pályaelhagyóként –, de bízik abban, hogy hivatali ciklusa lejárta után valamilyen módon vissza tud majd térni a közoktatás valamelyik szintjére.

Mint mondta, talán a jelenlévők között is akadnak olyanok, akik rövidebb vagy hosszabb időre hagyták már el a pályát, mégis visszatértek ahhoz, hiszen valami visszahúzta őket eredeti hivatásukhoz, mert ha egyszer valaki a pedagógusi hivatást választja, az csináljon bármit is, örökre pedagógus marad.

Ezt követően Veres Pál kijelentette, hogy a mai napnak nem a díjátadás a valódi lényege, hanem a hála, amellyel mindenki tartozik a pedagógusoknak azért, mert gyakran hosszú évtizedekig nevelik, tanítják a gyermekeket a jóra, az életre, az emberségre.

– Önök itt példamutatóan kiválóak, ezért is méltóak az elismerésre, a tiszteletre, a hálára és a köszönetre, de nincs olyan elismerés és nincs olyan szó, amely méltóképpen kifejezné azt az őszinte hálát és köszönetet, a szívből jövő szeretetet és tiszteletet, amelyet Önök iránt, és amelyet az Önök által végzett szolgálat iránt érzünk – hangsúlyozta a polgármester.

A köszöntő beszéd után az elismeréseket Veres Pál és dr. Ignácz Dávid jegyző adta át.

A Pedagógus Szolgálati Emlékérem díjazottjai:

Bancsókné Theisz Marianna, a MIÓVI Bársony János Úti Tagóvodájának elismert óvodapedagógusa, aki immár negyven éve dolgozik ebben az intézményben. 

Mindig nyitott volt az új pedagógiai irányzatok megismerésére, és aktív közreműködő az óvoda helyi programjának kidolgozásában.

Saját szakmai fejlődése mindig fontos volt számára. Rendszeresen részt vett szakmai továbbképzéseken, a munkaközösségek aktív tagja volt. Az évek során egyre inkább elköteleződött a mozgás, az egészséges életmód mellett. Igyekezett ilyen jellegű továbbképzéseken fejleszteni tudását, megismerni új módszereket, eljárásokat és eszközöket.

Évről évre szervezte az úszás és korcsolya oktatást a csoportjába járó gyermekek számára, tartotta a kapcsolatot a sportintézményekkel. Igyekezett a szülőket is bevonni, a családdal közös mozgásos tevékenységeket, kirándulásokat szervezett.

Bendász Ildikó, a MIÓVI Bársony János Úti Tagóvodájának elismert óvodapedagógusa, aki már pályakezdő éveit is az intézményben töltötte. 1989-ben szerezte meg felsőfokú óvónői, majd 1992-ben a zeneóvoda szakosító oklevelet, mellyel több mint tíz éven keresztül vezetett nagycsoportos életkorú gyermekek számára zeneóvodai foglalkozásokat. 

Solymáron 1996-ban szerezte meg a waldorf óvónői képesítését. A merőben új módszerekkel, gyermekszemlélettel a Waldorf pedagógia és antropozófia úttörője lett Miskolcon. Részese volt egy olyan sokrétű, nehéz, építő folyamatnak, melynek eredményeképpen, a szülői akarattal közösen, létrejött a Hámori Waldorf Iskola. 2002-től 2017-ig a Miskolci Waldorf Alapítvány kuratóriumi tagja. Később részt vett egy Waldorf Családi Napközi létrehozásában és szakmai munkájának segítésében, mellyel a mai napig kapcsolatot tart.

Számos bemutató foglalkozás, előadás, továbbképzés fűződik nevéhez, melyek kapcsán igyekezett bemutatni és átadni ismereteit kollégák, főiskolai és egyetemi hallgatók számára is. Pályáját a folyamatos önképzés jellemezte, mindennek a megkoronázásaként mesterpedagógusi fokozatot szerzett.  Innovációs törekvéseit beillesztette az óvoda szakmai életébe, melyek tovább emelték a pedagógiai munka színvonalát. 

Bodnár Kosik Ildikó, óvodapedagógusi pályafutását 1980 szeptemberében kezdte egy hátrányos helyzetű általános iskolában. Nagycsaládban nevelkedett, a testvérek szeretete és az iskolában szerzett megbecsülés ösztönözte, hogy tovább tanuljon. A diploma megszerzését követően került a Brunszvik Teréz Sport Tagóvodába.

Munkatársaival szemben segítőkész, őszinte és nyílt. Kiemelkedő felelősséggel vezette csoportjait, hogy biztonságos környezetet és támogatást nyújtson a rábízott gyermekek fejlődéséhez.

Fontosnak tartja a néphagyomány ápolását, a népi játékok és gyermekdalok megismertetését. Szívesen énekel és hangjával élményhez juttatja a csoportjait.

Az inkluzív nevelésben példamutató, fontosnak tartja a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását.

Gyermekszeretetével és segítőkészségével kivívta a szülők és az intézménybe járó gyermekek bizalmát.

Csécsei Miklósné, 1981-től tagja a MIÓVI Belvárosi Tagóvodája nevelőtestületének.

Munkáját a pálya iránti elhivatottság, a gyermekek szeretete, a szülők, családok tisztelete jellemezte. Mindig azt vallotta, hogy a gyermekek nevelése csak a szülőkkel való nyílt, őszinte partnerkapcsolattal lehet hatékony és eredményes.

Gyermekszeretete és a szülőkkel való kapcsolattartása példaértékű. Empátiával, odafigyeléssel fordult mindenki felé és a rábízott gyermekeket is erre nevelte. Szakmai tudásával segítette pedagógus társainak munkáját. 

Nyílt, őszinte és szerény magatartásával elnyerte kollégái elismerését, akik mindannyian megbízható, becsületes és őszinte embernek ismerik. 

Szívesen vállalt olyan feladatokat, melyekben kreativitását, esztétikai érzékét megmutathatta. Nyugodt személyisége, kedvessége példaértékű.

42 év szakmai munkájával bebizonyította, hogy a pedagógus társadalom elismerést érdemlő, kiváló óvodapedagógusa.

Gulyás Edit Judit, gyermekkorában a versenysport hatására kezdett megismerkedni a mozgásformákkal és az egészséges életmód fontosságával, melyek később meghatározták pedagógiai munkáját.

Óvodapedagógiai diplomája mellett gyermektorna vezetés szakirányon, majd a gyógytestnevelői szakon szerzett ismereteket. Az óvodás életkorú gyermekekkel több alkalommal részt vett óvodai sportrendezvényeken, mozgás munkaközösséget vezetett, tartásjavító és gyógytestnevelés bemutatót tartott, melyek többségében megyei, vagy városi szintű rendezvények voltak.

Komoly szakmai kihívás volt számára a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének XII. Országos Szakmai
Találkozójának megszervezése 2010-ben, amit az egyesület vezetősége elismeréssel fogadott. 

2015-től az Oktatási Hivatal köznevelési szakértőjeként az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzések által támogatja és segíti a pedagógusok és az intézmények munkáját minősítések és tanfelügyeleti ellenőrzések alkalmával. A pedagógus minősítési eljárásai alkalmával a segítőkészség és a tisztelet vezérelte munkáját.

Óvodapedagógusi munkája mellett intézményvezető-helyettesként segítette a vezető szakmai munkáját, majd csaknem 10 évig intézményvezetői teendőket látott el.

Gyetván Judit Andrea, az óvodapedagógusi diploma megszerzése óta végzi óvodai nevelőmunkáját fáradhatatlanul, nagy elhivatottsággal. 

Ismereteinek bővítése érdekében pszichológiai szakirányú, művészeti és a környezetvédelemmel kapcsolatos továbbképzéseken vett részt. 

Hazánk több Nemzeti Parkjában végzett tanulmányokat, a Balaton–Felvidéki, a Fertő-Hansági, és a Duna-Dráva Nemzeti Parkokban. A szenzitív környezetpedagógiai tapasztalatokat beépítette a mindennapi nevelői munkájába. Munkájában alternatív módszereket is alkalmazott, különösen a hulladék felhasználásának lehetőségeiben. Matematikai és drámapedagógiai munkaközösségi foglalkozások alkalmával is bővítette ismereteit.

A gyermekek személyiségfejlődésére és az egyenlő bánásmód követelményeire tekintettel tapintatos, szeretetteljes odafigyeléssel, példamutatással segítette a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek csoportba való beilleszkedését. 

Boldogsággal és önzetlenül nyújtott segítő kezet a rábízott gyermekeknek. Pedagógiai munkájára az alapos felkészültség, a lelkiismeretesség, az optimizmus és a céltudatosság volt jellemző, a gyermekcsoportban fáradhatatlan volt.

Horváth Zoltánné, szakmai munkáját a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, az igényesség és a pontosság jellemzi. A művészetek mindig is közel álltak személyiségéhez. 13 évig vezette a báb-és dramatikus játék munkaközösséget, oszlopos tagja volt az óvoda bábcsoportjának.

A zene és a néptánc is közel áll szívéhez. Énekes-táncos népi gyermekjátékkal gazdagította a gyermekek zenei és mozgáskultúráját. Ünnepségekre, városi rendezvényekre készítette fel a gyermekcsoportokat.

Mind szakmailag, mind emberileg helyt állt a változó körülmények között is. Kollégáival harmonikus kapcsolatot alakított ki.

Tudását szívesen megosztja velük, mindig készen áll az együttműködésre. Észrevételei, tanácsai mögött szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódik, ezért hiteles minden megnyilvánulása. Empátiával, megértéssel és sok-sok türelemmel, humorral fordul a gyermekek felé, akik szeretik, tisztelik, ragaszkodnak hozzá. Ezen gyermekek szüleit hozzáértő tanácsaival segíti, egyéni beszélgetésekkel keresve az utat a megoldásra.

Mindig kiáll maga és mások igazáért, melyet szakszervezeti titkári munkájában többször is bizonyított. Közvetlen, jó humorú személyiségével, a nevelőtestület meghatározó tagja.

Hutkai Sándor Istvánné, óvodapedagógusi munkáját 1984. augusztus 01-én Miskolcon a Hajós Úti Óvodában kezdte meg, jelenleg a Katowice Sport Tagóvodájának dolgozója.

A gyermekek sokoldalú személyiségfejlődésének érdekében több, hozzá közelálló dolgot helyezett előtérbe: a zene szeretetét és annak megszerettetését, az egészséges életmódra nevelés fontosságát, a mozgás szeretetét, valamint folyamatos innovációra való hajlandóságot. Az óvodás életkorú gyermekekkel igyekezett a zenét megszerettetni, és megismertetni eszközeit, módszereit. 

Az óvodába járó tehetségígéretű gyermekek számára énekkart szerveztek kolléganőjével. A gyermektánc és a zene megszerettetésére több alkalommal zenei-óvodai foglalkoztatást kezdeményezett, majd 2000-től kezdődően Dúdoló foglalkozást tartott óvodás életkorú gyermekek számára.

Több éven keresztül volt az ének munkaközösség vezetője, ahol óvodapedagógus kollégáinak igyekezett a gyakorlati és elméleti tapasztalatait átadni.

Mindig nyitott volt az innovációra, az új módszerek megismerésére és annak alkalmazására. Úgy gondolja egy pedagógusnak mindig tudni kell megújulni és befogadónak lenni az új ismeretek elsajátítására.

A mindennapok során fontosnak tartja a környezettudatos magatartást, az egészséges életmódot, ezen szemléletet követve támogatta a Zöld Óvoda pályázat intézményi benyújtását, az abban foglaltak megvalósítását. 

2000-től 2017-ig „Az egészséges környezetben egészséges gyermekeinkért” alapítvány elnöke volt.

Juhász Attiláné óvodapedagógusi munkáját 1992. november 01-én kezdte meg jelenlegi munkahelyén, a korábbi elnevezésű Miskolci Batsányi János Óvodában.

Pedagógiai munkáját a megalapozott szakmai tudás, hivatástudat, őszinte gyermekszeretet és feltétlen elfogadás jellemezte. 
Az eltelt 40 év alatt pályakezdő óvodapedagógusból érett, szakmailag kiválóan, példaértékűen felkészült óvodapedagógus lett.

Gyermekszeretete végig kísérte az egész pályáját. 

Példaértékűen, elhivatottan valósította meg hagyományőrző munkáját. A hagyományok ápolását, tiszteletét saját gyermekkorából hozta magával. Számtalan boldog, örömteli élményt nyújtott a gyermekeknek, a szülőknek, a nagyszülőknek a hagyományőrző programok, műsorok szervezésével, a jeles napokhoz kapcsolódó fellépésekkel, ünnepekkel. 

A szülőkkel való kapcsolatát a közvetlenség, segítőkészség, a következetes együttműködés jellemezte, amiért a szülők és kollégák nagyra becsülték. Őszinte véleményét mindig felvállalta, munkája iránti felelőssége, következetessége követendő példaként áll kollégái előtt. 

Szakmai életútja során a szereteten, jó szándékon alapuló elvéhez hűen, nyitottan, a természeti és társadalmi értékek tiszteletére nevelte a rá bízott gyermekeket.

Kárpáti Zoltánné, 1992-ben a Miskolci Mesevár Óvodában folytatta a már megkezdett pedagógiai pályáját, ahol hamar meghatározó tagja lett az óvoda közösségének.

Fontosnak tartotta a gyermekek mozgásfejlődését, ezért több szakirányú képzésen vett részt. A továbbképzéseken szerzett ismeretek segítették a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját, az eltérő fejlődésmenetű gyermekek hatékonyabb megismerését, csoportba való beilleszkedését, és elfogadtatását a társaival.

Kreatív, nyitott volt az innovatív vizuális technikák megismerésére és örömmel valósította meg ötleteit az óvodás gyermekekkel. A kreativitás területén a tehetségígéretű gyermekeket ötleteivel, új anyagok, eszközök, különleges technikák kipróbálásával segítette. Több éven keresztül tehetségműhelyt vezetett, rajzpályázatokon kiemelkedő eredményeket ért el csoportjának gyermekeivel.

Mindig szívén viselte és fontosnak tartotta az óvoda érdekeinek képviseletét. Határozott fellépésével, jó szervező készségével sokat tett a MIÓVI Mesevár Tagóvodájának jó hírnevének megőrzéséért. Az óvodában működő Varázsceruza Alapítvány kuratóriumi elnökeként segítette az odajáró gyermekek erkölcsi, szellemi és testi fejlődését, az ehhez szükséges eszközök, játékok beszerzését, továbbá kulturális, szórakoztató és nevelő programok biztosítását.

Bátran kiállt kollégái érdekei mellett a Közalkalmazotti Tanács elnökeként. 

Szakmai munkájában hangsúlyt kapott az igényesség, az alapos szakmai felkészültség és a folyamatos megújulás. 

Kerekesné Ádám Ágnes, óvodapedagógusi munkáját 2010-ben kezdte meg jelenlegi munkahelyén, a korábbi elnevezésű Miskolci Batsányi János Óvodában.

Ezt megelőzően 29 éven keresztül egy munkahelyen, a Vasgyári Kabar Úti Óvodában dolgozott, ami nemcsak egy munkahely volt számára, hanem szinte a második otthonává is vált.

Az itt töltött évek életre szólóan meghatározták szakmaiságát és hivatástudatát. Szakmai fejlődése iránt érzett elkötelezettsége során számos továbbképzésen, szakmai programon, gyakorlaton vett részt, ahol a hátrányos helyzetű gyermekek neveléséhez pedagógiai módszertani ismereteket sajátított el. 

A pályán eltöltött évek során számos szakmai bemutatóval segítette a város óvodapedagógusainak fejlődését, óvodájának mindezzel elismertséget szerzett.

Feltétlen gyermekszeretete példaértékű, nagyfokú empatikus készséggel, szociális érzékenységgel, segítőkészséggel fordult a gyermekek és családjaik felé.

Mindenkori nevelőtestülete számára példaként szolgált az óvodapedagógusi személyiségében érvényesülő kedvesség, nyitottság, a játék és élményközpontú nevelő-fejlesztő munka. 

Kovácsné Kis Erzsébet barátságos, szerény, és kiegyensúlyozott személyiség. 

Pedagógusi hivatása során szakmailag felkészült és lelkiismeretesen elvégzi a rábízott feladatokat. Közösségformáló képességei kivételesek, hiszen szeretetteljes kapcsolatot ápol a gyermekekkel és családjaikkal egyaránt, mely alapja a kölcsönös tiszteletnek.

Környezetvédelmi munkaközösséget vezetett több éven keresztül, nyitottsága az új módszerek és eszközök felé inspirálóan hatott kollégáira. Követendő példát mutatott szakmai felkészültségével, következetességével, valamint igényességével önmaga és környezete iránt.

Munkatársaival jó kapcsolatot ápolt, mindig készségesen támogatta és segítette kollégáit.

Molnárné Sáfrányos Tünde Ilona, napjainkban a MIÓVI Napraforgó Tagóvodájában tevékenykedik.

Pedagógiai munkája során törekedett a magas szintű és mély tudás megszerzésére, a folyamatos szakmai fejlődésre és a mindenkori megújulásra. 2000-ben elvégezte a Meixner-féle dyslexia prevenciós és reedukációs továbbképzést, 10 éven át szűrte meghatározott ütemezés szerint a gyermekeket a Meixner Alapítvány és az akkori Városi Nevelési Tanácsadó megbízásából. 

Mentorként is dolgozott, örömmel segítette és készítette fel ifjú leendő kolléganőjét a gyakorlati államvizsgára, az önálló szakmai életre. 

Elkötelezetten és személyes példamutatással teremtette meg szakmai tekintélyét. Nagyon fontosnak tartotta saját pedagógiai fejlődését, igényes, minőségi munkát várt el magától.

Szorgalmas, kitartó munkával törekedett a minőségi munkára, és arra, hogy a gyermekek érzelmi biztonságban, élményekben és tevékenységekben boldogan éljék meg óvodás napjaikat. 

A kisgyermekek iránti szeretete, alázata vezérelte végig óvodapedagógusi hivatását. 

Petykó Anikó, óvodapedagógusi pályája során szorgalmasan, céltudatosan törekedett a szakmai fejlődésére. Bemutató foglalkozásokat tartott, amelyek segítették szakmai tapasztalatainak és ismereteinek bővítését.

Jó kapcsolatot alakított ki, és ápolt az Alappedagógiai Központtal, melyet követően az óvoda bázis intézménnyé vált. Ettől kezdve számos akkreditált képzést szervezett az intézményben, és a magas szintű szervezői képességeinek köszönhetően a pedagógusok megyei szinten is részt vehettek továbbképzéseken.

A tehetségígéretű gyermekek gondozása mindig fontos volt számára, melynek érdekében létrehozta a „Micimackó Tanodája” tehetségműhelyt, ahol a gyermekek finommotorikájának fejlesztését tűzte ki célul. 

Rendkívül jó szervezőképességét, közösség építő munkáját többször is bebizonyította az évek alkalmával. 

Petykó Anikó az intézményben eltöltött 30 év során rendkívül precízen és magas színvonalon látta el kötelességeit.

Polonkainé Szabolcsi Ágnes Matild, 40 éve szolgálja a MIÓVI Tündérkert Sport Tagóvodáját. 

1983-ban szakdolgozatát a kiemelkedő pályamunkák közé válogatták be, amelyet 1990-ben az Óvodai Nevelés folyóirat pályázatának IV. helyezettjeként díjaztak. Ugyanebben az évben a Művelődési Miniszter Dicséretben részesítette eredményes munkájáért. 

Szakmai tapasztalatait az évek során folyamatosan bővítette. Innovatív személyiség, szívesen vett részt továbbképzéseken, műhelymunkákon. 

Szívügyévé vált a néphagyomány ápolása. Hosszú évek óta igyekszik megismertetni és megszerettetni a néptáncot az óvodás életkorú gyermekekkel. Több volt óvodása sikereket ért el az óvodából kikerülve, büszkélkedve, hogy az alapokat itt kapták meg. 

A tehetséggondozáson kívül nagy hangsúlyt fektetett az egyéni fejlesztésekre, felzárkóztatásokra.

Kedves, nyugodt egyéniség, aki nagy empátiával fordul a gyermekek és a szülők felé egyaránt. Nagyfokú gyermekszeretete, elhivatottsága, valamint magas szakmai tudása példaértékű lehet az elkövetkezendő nemzedék számára.

11 éve irányítja az óvodai alapítványt a kuratórium elnökeként, és három éve segíti pályakezdő kolléganőjének szakmai fejlődését. 2004 óta támogatja és segíti a tagintézmény-igazgató munkáját  precizitásával, megbízhatóságával.

Ráczné Lovas Erika, 40 éve végzi nevelőmunkáját pedagógusként. 1992 óta a mai MIÓVI Diósgyőri Tagóvodájának óvodapedagógusa. Pályája során lelkiismeretesen, szeretettel gondoskodott a rábízott gyermekekről. Határozott fellépése és segítőkészsége miatt a gyermekek és szüleik tiszteletét, elismerését is kivívta, ők pedig bizalommal fordultak felé. Szakmai pályafutása során, alkalmazkodva az óvodai igényekhez, a társadalmi elvárásokhoz és a jogszabályi változásokhoz, folyamatosan képezte magát. Több évnyi vezető-helyettesi tapasztalattal is rendelkezik. 

Kollégái is számíthattak szakmai tanácsaira, segítségére, hiszen az önértékelési csoport tagjaként koordinálta a folyamatokat, segítette a pedagógusokat az önértékelésük elkészítésében. Mentorként több pályakezdő pedagógust is segített, lelkiismeretesen készítette fel őket a rájuk váró megmérettetésre és végig mellettük állt a minősítések során.

Szebényi Istvánné, 27 éve a MIÓVI Várhegy Úti Tagóvodájának óvodapedagógusa, a nevelőtestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. 

Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek - és szakmaszeretet, a következetesség, az igényesség és a pontosság.

Munkájában kiemelt szerepet kapott az egészséges életmód alakítása, a környezettudatos nevelés, valamint a szabadidős fejlesztő játékok megismertetése és megszerettetése a gyermekekkel. A közösségért érzett felelősségvállalása, a kiemelkedő empatikus készsége, kommunikációja, valamint kiváló szervezőkészsége meghatározta az óvodában töltött éveit. 

Mindig a gyermekek érdekeit tartotta a legfontosabbnak, akik felé sok-sok türelemmel fordult, ők ezért szeretettel, ragaszkodással vették körül. Mind szakmailag, mind emberileg mindig készen állt a változó körülményekre, a szülői, a gyermeki elvárásoknak való megfelelésre. 

Sosem elégedett a meglévő ismeretekkel, folyamatosan fejlesztette, bővítette tudásanyagát. 

Szemán Gyula Andrásné pályakezdő óvodapedagógusként munkáját 1984 szeptemberében a Vasgyári Kabar Úti Óvodában kezdte meg, majd 1990-től a Szeder Úti Óvodában dolgozott.

Az ott eltöltött évek után, 2015. szeptember 1-től jelenlegi munkahelyén, a korábbi Miskolci Batsányi János Óvodában folytatta szakmai munkáját.  Rövid ideig tagóvoda-vezetőként tevékenykedett, megbízatása során törekedett az óvoda jó hírnevének erősítésére. A nevelőtestület szakmaiságát innovatív szemlélettel formálta, majd mesterpedagógusi fokozatban támogatta az intézményben megvalósuló magas szintű pedagógiai munkát.

Hittel és elkötelezettséggel valósította meg munkájában szakmai célkitűzéseit. Legfontosabb célként szem előtt tartotta a folyamatos és tudatos önképzést, a példamutatást, a pályatársak számára történő tudásátadást, az innovatív szemlélet alkalmazását, és a nevelő - fejlesztő eljárások keresését. 

Személyében olyan óvodapedagógust ismerhetünk meg, aki végtelenül elkötelezett az óvodás gyermekek esélyteremtő és hátrányt csökkentő nevelése , valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése és fejlesztése iránt.
Szakmai tudását az inkluzív nevelés területén, szakmai munkaközösségi vezetőként is megosztotta kollégáival, elkötelezetten támogatta, mentorálta a fiatal pályakezdő pedagógusokat, minden segítséget igénylő kollégát egyaránt.

Tamásné Rogozsán Tünde Judit, 1998-tól vezetőhelyettes, majd 2004-től a MIÓVI Tündérkert Sport Tagóvodájának tagintézmény-igazgatója. 

Több diplomát is megszerezve szakmai tudását a mindennapi munkájában kamatoztatta. Rendszeresen vezette a Fejlesztő

Munkaközösséget, ahol a BTMN-s, SNI-s gyermekekkel való bánásmódhoz, az egyéni fejlesztésükhöz adott szakmai, gyakorlati segítséget. 

2016-tól az Oktatási Hivatal köznevelési szakértőjeként az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzések alkalmával támogatja és segíti a pedagógusok, az intézmények munkáját a minősítések és a tanfelügyeleti ellenőrzések alkalmával. A pedagógus minősítési eljárásai alkalmával a segítőkészség, a tisztelet, és a magas szintű szakmai tudás vezérelte munkáját.

Gyermekszeretete, pozitív személyisége mindvégig töretlen maradt. Szívvel-lélekkel támogatta az óvoda hírnevének állandó öregbítését. Példát mutatott a folyamatos önképzéssel és az újdonságok felé való nyitottsággal.

Sokat foglalkozott a fiatal kollégákkal, segítette őket, szakmai továbbképzésre, igényességre, minőségi munkára, humánus nevelésre biztatta őket. 

Egy álma vált valóra, amikor a Miskolci Gyarmati Dezső Sport Általános Iskolával közösen sport óvodai program megvalósítását kezdhette el a 2018-as nevelési évtől. A két intézmény közötti kapcsolat azóta is töretlen.

Thirring Péter Nándorné, vagy ahogy a többség ismeri: Erika néni, a MIÓVI Bársony János Úti Tagóvodájának elismert óvodapedagógusa. 45 éve pályán lévő óvodapedagógus, aki 35 éve dolgozik az intézményben. 

Elsődleges céljai a gyermekek megismerése, életkoruknak megfelelő fejlesztése, szeretetteljes, biztonságos, nyugodt, derűs légkör kialakítása, a szülőkkel való jó kapcsolat kiépítése.  Saját szakmai fejlődése mindig fontos volt számára. Rendszeresen részt vett szakmai továbbképzéseken, a munkaközösségek aktív tagja volt. 1988-ban egy kétéves képzést követően néptánc csoport-vezetői képesítést szerzett. Ezen ismereteit beépítette a mindennapi óvodai életbe Az ének-zene foglalkozások keretein belül a gyermekek megismerhették a magyar népzenét, énekes népi játékokat, a hozzá kapcsolódó mozgásos játékokat, a néptánc alapelemeit, néprajzi fogalmakat, kifejezéseket. Számos óvodai rendezvény színvonalát emelte táncház vezetésével, ahol szórakoztatta a jelenlévő szülőket és gyermekeket.

Az óvodában évek óta ellátja a gyermekvédelemmel kapcsolatos fela datokat, melyekhez kapcsolódóan több akkreditált képzésen is vett részt. 

Timári Valéria Katalin, már gyermekként arra vágyott, hogy gyermekekkel foglalkozhasson. Pályája során kiemelt figyelmet fordított a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatására. Középiskolai tanulmányait a sárospataki Rákóczi Ferenc Gimnáziumban végezte, majd a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrén-szomatopedagógia szakon tanult.

Szakmai munkája során mindig arra törekedett, hogy a rábízott gyermekek játékosan és jókedvűen fejlődjenek, elérjék a számukra legmegfelelőbb képességeket és készségeket. Tudatosan fejlesztette önmagát és ismereteit. A B.-A.-Z. Megyei Szakértői Bizottságban közel 20 éven át dolgozott. Az inkluzív nevelés okleveles tanára.

2015-től az Oktatási Hivatal köznevelési szakértőjeként az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzések által támogatja és segíti a pedagógusok, az intézmények munkáját minősítések és tanfelügyeleti ellenőrzések alkalmával. A pedagógus minősítési eljárásai alkalmával a segítőkészség, a tisztelet, és a magas szintű szakmai tudás vezérelte munkáját. Pályafutása során számos megbízatással büszkélkedhetett, mentor gyógypedagógusként segítette a hallgatókat szakmai gyakorlatuk során. 

2021-től a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény gyógypedagógusaként dolgozik.

Tóth Ágnes Mária, óvodapedagógusi pályáját 1980-ban kezdte meg, majd 1981-től az Alsózsolcai 2. számú Óvodában folytatta 33 éven keresztül. Pedagógusi diplomáját a Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskolán 1983-ban szerezte meg. További szakmai fejlődése érdekében 2001-ben fejlesztőpedagógiai szakvizsgát tett az ELTE Óvodapedagógiai Karán. 

Munkája során elismerésekben részesült, majd tanácsosi kinevezést kapott a hosszú évek alatt. Rendszeresen vett részt továbbképzéseken, és vezető szerepet vállalt az anyanyelvi és fejlesztő munkaközösségekben. 2014 szeptemberétől új kihívást jelentett számára a Középszer Úti Tagóvoda. 

Ebben az időszakban ismerkedett meg az élménypedagógián alapuló „Így tedd rá!” programmal, amelyet azóta lelkesen alkalmaz és népszerűsít. Mentorálta és segítette a pályakezdő kollégákat, és mindig a gyermekek, valamint a szakma iránti szeretete, a közösségért érzett felelőssége motiválta.

Tóth Sándorné, óvodapedagógusi lendülete, a szakma iránti elhivatottsága 43 éve töretlen. Életkorát meghazudtolva a mindennapi szakmai munkában maximális teljesítést nyújt.

Őszinte, szeretetteljes hozzáállása óvodásaiban és a szülői közösségben is nagy tiszteletet vívott ki. Fontos számára a valódi értékek közvetítése, elfogadtatása mind a szülőkkel, mind a kollégákkal. Emberi tartása példaértékű, és hivatástudata mellett a türelem, szeretet, figyelem és mély elkötelezettség jellemezte mindennapi tevékenységét.

Nagy hangsúlyt fektetett azon gyermekek felzárkóztatására, akik életkorukhoz képest lemaradást mutattak, illetve a tehetségígéretű gyermekek fejlesztésére. 

Több éven keresztül vezette az óvodában a kézműves műhelyt. 

Az 1990-es években részt vett a „Nem tehetek róla, hogy ….”c pályázatban, ahol harmadik helyezést ért el, melyet követően publikálták pályázati dokumentumát.

Hosszú éveken keresztül kiemelkedő empátiával és segíteni akarással látta el az intézmény gyermekvédelmi feladatait. 

Megszerezte a hitoktatói jogosultságot, szívügye a hittan élményszerű átadása, a gyermekek mellett a családok hitéletének fejlesztése. 

Vajda László Gáborné gyermekszeretete, z óvodai hivatáshoz szükséges optimizmusa, vidámsága már első perctől megnyilvánult. Segítőkészsége miatt mind a gyermekek, mind a szülők és mind a kollégái tiszteletét, elismerését is kivívta. 20 évig a nevelőtestület lelkes, tettre kész tagjaként nevelte, fejlesztette a rábízott óvodásokat.

Több alkalommal elhagyta ugyan a pedagógusi pályát, de a gyermekek iránt érzett szeretete mindig visszahúzta az óvodapedagógusi pályára. 2021 nyarán csatlakozott a MIÓVI Szivárvány Tagóvodája nevelőtestületéhez. 

Kedves, nyugodt, halk szavú személyiségét a gyermekek és a kollégák egyaránt hamar megszerették. Türelemmel, szeretettel fordult mindig a gyermekek felé, élvezettel beszélgetett, játszott velük és cserébe sok-sok mosolyt, ölelést kapott tőlük. Munkáját a gondoskodás, a gyermekszeretet, a hivatástudat, jellemezte. Élvezetes mesemondásával elvarázsolta a Tűzmanó és Hétszínvirág csoport gyermekeit.

Az óvodában a kiegyensúlyozott, vidám munkahelyi légkörre, a pozitív emberi kapcsolatok kialakítására törekedett.

Hazánkban először 1952. június 7–én és 8-án ünnepelték a pedagógusnapot. Ekkor adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország legjobb oktatóinak. Méltatásuk 1993 és 2012 között január 22-én, a Magyar Kultúra Napján történt, majd 2013-tól ismét június első vasárnapjára tették át az ünnepet.

Az ünnepségen a Fazekas Minikórus közreműködött. Vezényelt: Margitai Noémi, zongorán közreműködött: Révy Tamásné.

Forrás: minap.hu